නිෂ්පාදන පුවත්

  • විදුලි මෙවලම් වර්ග

    විද්‍යුත් සරඹ ප්‍රධාන පිරිවිතරයන් 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 25, 32, 38, 49 මි.මී. යනාදිය වේ. 390n / mm. නොබැඳි ලෝහ, ප්ලාස්ටික් සහ වෙනත් ද්‍රව්‍ය සඳහා, මා ...
    තවත් කියවන්න